യുറീക്കയെക്കുറിച്ച്

യുറീക്കയെന്നാല്‍ കണ്ടെത്തല്‍
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക.
മാസത്തില്‍ രണ്ടുവീതം. വില 10രൂപ. വാര്‍ഷികം 200 രൂപ.
മാനേജിങ്ങ് എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002
eurekakssp@gmail.com
രചനകള്‍
എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002

Thursday, September 25, 2008

മീനൂന്റെ ലോകം


മീനൂന്റെ ലോകം

മീനൂനെ നീന്താന്‍ പഠിപ്പിക്കൂ

വിളമ്പല്‍ - എം.വി രാജന്‍

പുളിമരത്തിന്റെ കീഴെയിരുന്ന്
കവിത വിളമ്പാന്‍ ഇലയന്വേഷിച്ചു
ഒരു വറ്റു വിളമ്പാന്‍ സ്ഥലമില്ലാതെ
പുളിയില കളഞ്ഞ്
ചേമ്പില പറിച്ചു
വിളമ്പിയ കവിത മുഴുവന്‍
ഉരുണ്ടുരുണ്ടു തൂവിപ്പോയി

യുറീക്ക സെപ്തംബര്‍ 16

ഉള്ളടക്ക

ഓസോണുണ്ടാക്കാന്‍ തുളസി വച്ചുപിടിപ്പിച്ചാല്‍ പോരേ
മണ്ണും ജീവിതവും
തവളകള്‍ കണ്ട നഗരങ്ങള്‍
മൃഗപാചകം
ഭൂമിയമ്മക്ക്
മഴത്തുള്ളി വിളിച്ചപ്പോള്‍
അളവുരീതികള്‍
റോക്കറ്റിന്റെ പിതാവ്
മിഴിയോണം
സൂപ്പര്‍ അഭാജ്യം
ഭാഗ്യം വന്ന വഴി
ഈസാനബിയുടെ രൂപം