യുറീക്കയെക്കുറിച്ച്

യുറീക്കയെന്നാല്‍ കണ്ടെത്തല്‍
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക.
മാസത്തില്‍ രണ്ടുവീതം. വില 10രൂപ. വാര്‍ഷികം 200 രൂപ.
മാനേജിങ്ങ് എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002
eurekakssp@gmail.com
രചനകള്‍
എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002

Thursday, September 25, 2008

വിളമ്പല്‍ - എം.വി രാജന്‍

പുളിമരത്തിന്റെ കീഴെയിരുന്ന്
കവിത വിളമ്പാന്‍ ഇലയന്വേഷിച്ചു
ഒരു വറ്റു വിളമ്പാന്‍ സ്ഥലമില്ലാതെ
പുളിയില കളഞ്ഞ്
ചേമ്പില പറിച്ചു
വിളമ്പിയ കവിത മുഴുവന്‍
ഉരുണ്ടുരുണ്ടു തൂവിപ്പോയി

No comments: