യുറീക്കയെക്കുറിച്ച്

യുറീക്കയെന്നാല്‍ കണ്ടെത്തല്‍
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക.
മാസത്തില്‍ രണ്ടുവീതം. വില 10രൂപ. വാര്‍ഷികം 200 രൂപ.
മാനേജിങ്ങ് എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002
eurekakssp@gmail.com
രചനകള്‍
എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002

Saturday, March 2, 2013

കചടതപ - അക്ഷരപ്പാട്ട്

കചടതപ...കചടതപ...
എനിക്കും താ ചേട്ടാ കദളിപ്പഴം
 ഖഛഠഥഫ.. ഖഛഢഥഫ.. 
കൈയ്കൂന്നിതനിയാ കദളിപ്പഴം
ഗജഡദബ.... ഗജഡദബാ....
കൈപ്പെനിക്കിഷ്ടമാണേറ്റമേട്ടാ...!!
ഘഝഢധഭ.... ഘഝഢധഭ....
ലവലേശം കൊടുത്തില്ല കൊതിയനേട്ടന്‍....!
ങഞണനമ.... ങഞണനമ... 
കിണുകിണെകിണുങ്ങീ കുഞ്ഞനിയന്‍....

No comments: