യുറീക്കയെക്കുറിച്ച്

യുറീക്കയെന്നാല്‍ കണ്ടെത്തല്‍
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക.
മാസത്തില്‍ രണ്ടുവീതം. വില 10രൂപ. വാര്‍ഷികം 200 രൂപ.
മാനേജിങ്ങ് എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002
eurekakssp@gmail.com
രചനകള്‍
എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002

Saturday, August 2, 2008

കുസൃതിക്കാറ്റ്

കുസൃതിക്കാറ്റുവരുന്നുണ്ടേ
കുളിരും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടേ
പൂ കൊഴിയുന്നതുകണ്ടോളൂ
പൂക്കള്‍ പെറുക്കി എടുത്തോളൂ

സഫ് വാന എം
൪ാം തരം
അഞ്ചരക്കണ്ടി മാപ്പിള എല്‍.പി. സ്കൂള്‍,
മാമ്പ പിഒ,
കണ്ണൂര്‍

1 comment:

ANDROMIDA said...

i like old yureeka