യുറീക്കയെക്കുറിച്ച്

യുറീക്കയെന്നാല്‍ കണ്ടെത്തല്‍
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക.
മാസത്തില്‍ രണ്ടുവീതം. വില 10രൂപ. വാര്‍ഷികം 200 രൂപ.
മാനേജിങ്ങ് എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002
eurekakssp@gmail.com
രചനകള്‍
എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002

Saturday, August 2, 2008

സതീഷിന്റെ മണിമുത്തുകള്‍


ചിരിക്കാന്‍ ചിന്തിക്കാന്‍ പിന്നെ .....

1 comment:

Anagha Surendranath said...

മൊട്ടേനേം കുഞ്ചൂനേം ചേച്ചീനേം ഇനി എന്നാ യൂറീക്കേല് വീണ്ടും കാണാന്‍ പറ്റുക...?