യുറീക്കയെക്കുറിച്ച്

യുറീക്കയെന്നാല്‍ കണ്ടെത്തല്‍
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക.
മാസത്തില്‍ രണ്ടുവീതം. വില 10രൂപ. വാര്‍ഷികം 200 രൂപ.
മാനേജിങ്ങ് എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002
eurekakssp@gmail.com
രചനകള്‍
എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002

Wednesday, August 6, 2008

ഇനിയൊരു യുദ്ധം വേണ്ട !!!

ഇനിയൊരു യുദ്ധം വേണ്ട
പട്ടിണികൊണ്ടു മരിക്കും
കോടി കുട്ടികള്‍ അലമുറകൊള്‍കെ
കോടികള്‍ കൊണ്ടും ബോംബുണ്ടാക്കാന്‍
കാടന്മാര്‍ക്കെ കഴിയൂ.
ഇനി വേണ്ട
ഇനി വേണ്ട
ഇനിയൊരു യുദ്ധം വേണ്ടിവിടെ.
നാഗസാക്കികളിനി വേണ്ട
ഹിരോഷിമകളിനി വേണ്ട

No comments: