യുറീക്കയെക്കുറിച്ച്

യുറീക്കയെന്നാല്‍ കണ്ടെത്തല്‍
കേരള ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ശാസ്ത്രമാസിക.
മാസത്തില്‍ രണ്ടുവീതം. വില 10രൂപ. വാര്‍ഷികം 200 രൂപ.
മാനേജിങ്ങ് എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002
eurekakssp@gmail.com
രചനകള്‍
എഡിറ്റര്‍,യുറീക്ക,ചാലപ്പുറം,കോഴിക്കോട്-673002

Saturday, August 2, 2008

യുറീക്ക - ആഗസ്റ്റ് ലക്കം

ഉള്ളടക്കം


  • ഹിരോഷിമ ദിനം
  • ശബ്ദലോകം
  • സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് 61വയസ്സ്
  • ഒരു കിനാവ്
  • വഴക്കടിക്കുന്ന പൂവുകള്‍
  • കളിക്കളം
  • ആണെരുമ പ്രസവിക്കില്ല

1 comment:

keralainside.net said...

Your blog is being listed by www.keralainside.net. When you write your next new blog please submit your blog details to us. Thank You..